Doradztwo Finansowo-Księgowe

Regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.polcompta.pl i http://www.pc-biurorachunkowe.pl (Serwis) jest własnością firmy Pol-Compta Doradztwo Finansowo-Księgowe Jankowska Grażyna (Pol-Compta), podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki i posługującego się licencją Ministra Finansów nr 17234/2000, z siedzibą przy ul. Cedrowej 4 c, 05-408 Lipowo gm. Wiązowna, o numerze NIP 759-117-08-19, Regon: 016397605.

§ 1

Pol-Compta prowadzi i administruje stroną internetową (Strona) pod adresem http://www.polcompta.pl i http://www.pc-biurorachunkowe.pl, udostępnianą osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników, Pol-Compta prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§ 2

Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 3

Wymagania techniczne/ sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z Serwisu: komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

  1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.polcompta.pl i http://www.pc-biurorachunkowe.pl

  2. Administrator – właściciel serwisu http://www.polcompta.pl i http://www.pc-biurorachunkowe.pl

  3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.polcompta.pl i http://www.pc-biurorachunkowe.pl

Rozdział 3

Polityka prywatności

§ 1

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Pol-Compta nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik. Pol-Compta przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Pol-Compta terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 2

Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu, należą do Administratora i podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym. Warunkiem wykorzystania materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział 4

Dane osobowe

§ 1

Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 2

Przetwarzane dane

W związku z prowadzeniem Serwisu, Pol-Compta zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

Adresy e-mail i/lub dane teleadresowe przesyłane do Pol-Compta przez Użytkowników Serwisu w celu uzyskania wyceny usług (Zapytanie ofertowe);

Wszelkie wyżej wskazane dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a Pol-Compta są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z Pol-Compta. Pol-Compta nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników danych nieprawdziwych lub niepełnych.

Adresy e-mail zamieszczone w Zapytaniu ofertowym Pol-Compta umieszcza na tzw. liście mailingowej Pol-Compta i mogą być przetwarzane przez Pol-Compta – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu usług i promocji Pol-Compta.

§ 3

Zakres wykorzystywania i udostępniania danych

Pol-Compta zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych Użytkowników w celu monitorowania oglądalności Serwisu i monitorowania ruchu w Serwisie. Dane Użytkowników mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w postaci ich zbiorczych zestawień i powierzane agencjom lub serwisom współpracującym świadczącym tego rodzaju usługi.

Jednocześnie Pol-Compta oświadcza, że nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 4

Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem:pc-biurorachunkowe@pol-compta.pl

Rozdział 5

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu związanej z bieżącą obsługą i konserwacją serwera lub oprogramowania Serwisu. Przed planowaną przerwą Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15/09/2013 roku

Pobierz formularz wyceny Potrzebujesz wyceny naszych usług księgowych?

Wypełnij formularz, wyślij do nas, skontaktujemy się jak najszybciej.

Pol-Compta
Doradztwo Finansowo-Księgowe Jankowska Grażyna

ul. Cedrowa 4c, 05-408 Lipowo

mobile +48 600 401 303

e-mail: gjankowska@polcompta.pl