Doradztwo Finansowo-Księgowe

Kadry i Płace

Pol-Compta w ramach outsourcingu usług kadrowo-płacowych oferując pełną obsługę spraw kadrowych oraz związanych z wynagrodzeniami pracowników, zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług i ich zgodność z wymogami obowiązujących w Polsce przepisów, a także zachowanie całkowitej dyskrecji o prowadzonych działaniach dla Klienta.

Na życzenie Klienta, w przypadku chęci lub konieczności potwierdzenia przez pracodawcę zgodności posiadanej dokumentacji płacowej i kadrowej z obowiązującymi przepisami i wymogami instytucjonalnymi, świadczenie usługi możemy rozpocząć od przeprowadzenia przeglądu regulaminów pracy i wynagradzania oraz audytu dokumentacji kadrowo-płacowej, który pozwoli stwierdzić poprawność dotychczas prowadzonych rozliczeń z pracownikami i dotrzeć do informacji koniecznych do prowadzenia usługi.

Audyt kadrowo–płacowy obejmuje następujące usługi:

 • zapoznanie się z zapisami zawartymi w Regulaminie Pracy i Regulaminie Wynagradzania,
 • weryfikację dokumentacji personalnej pod kątem zgodności z aktualnymi wymogami przepisów prawa,
 • weryfikację spójności posiadanej dokumentacji personalnej z naliczeniami płacowymi,
 • weryfikację realizacji obowiązków zgłoszeniowych pracowników do ZUS,
 • weryfikację obowiązków płatnika w zakresie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec PFRON,
 • weryfikację dokumentacji rozliczeniowej przekazywanej do ZUS,
 • sprawdzenie poprawności i realizacji istniejących wewnętrznych regulacji prawnych.

Obsługa płac

Oferujemy

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych,
 • rozliczanie umów o dzieło, zlecenia, kontraktów menedżerskich, wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych,
 • dokonywanie przelewów wynagrodzeń na wskazane konta, przygotowanie przelewów na zobowiązania wobec US, ZUS i PFRON,
 • sporządzanie i aktualizacja kart wynagrodzeń i zasiłkowych, sporządzanie list płac, zbiorówek i zestawień list płac oraz raportów wynagrodzeń i kosztów wedle wymaganych kryteriów dla każdego rodzaju wynagrodzeń,
 • sporządzanie pasków płacowych i wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach,
 • sporządzanie i przesyłanie wszelkich dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne), ZUS DRA wraz z raportami imiennymi i raportów ZUS RMUA przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-11/B i PIT-40 oraz przesyłanie do urzędów i podatników,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych PFRON,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS,
 • opracowywanie i implementacja regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, korzystania z ryczałtów, opieki medycznej, telefonów lub samochodów służbowych itp.,
 • sporządzanie poleceń księgowania wynagrodzeń i raportów według określonego schematu i struktury kosztowej, współpraca przy księgowaniu i uzgadnianiu kont wynagrodzeń,
 • informowanie o zmianach przepisów pracy,
 • dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych.

Obsługa kadr

Oferujemy

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika, sporządzanie i ewidencja umów o pracę, przygotowywanie aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia, świadectw pracy oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umów zleceń i umów o dzieło),
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców,
 • ustalanie uprawnień, ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne), rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • kontrola terminowości i kierowanie pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie,
 • współpraca z inspektorem BHP w zakresie kontroli terminów ważności oraz planowania szkoleń z BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań i raportów statystycznych, ewidencyjnych i ewaluacyjnych GUS, sporządzanie raportów i zestawień kadrowych,
 • informowanie o zmianach przepisów prawa pracy,
 • dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych,

Pobierz formularz wyceny Potrzebujesz wyceny naszych usług księgowych?

Wypełnij formularz, wyślij do nas, skontaktujemy się jak najszybciej.

Pol-Compta
Doradztwo Finansowo-Księgowe Jankowska Grażyna

ul. Cedrowa 4c, 05-408 Lipowo

mobile +48 600 401 303

e-mail: gjankowska@polcompta.pl